Feu-me arribar les vostres propostes o consultes a través del següent formulari:

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

11 + 14 =

 

ALCALDIA DE BEGUES
Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues. Barcelona
T. 93 639 05 38
begues.alcaldia@begues.cat